Kliniek MediReset zet in op multidisciplinaire behandeling van burn-out patiënten

Medi Reset hanteert een op meerdere punten vernieuwend concept bij de behandeling van burn-out klachten bij haar cliënten:

Medisch onderzoek: elke cliënt/patiënt wordt bij de intake fysiek door artsen onderzocht, met bijzondere aandacht voor mogelijk onderliggende medische oorzaken van burn-out klachten. Voorbeelden zijn chronisch sluimerende infecties, auto-immuunstoornissen, onopgemerkte nachtelijke apneu, beginnende diabetes mellitus, vitamine B12 resorptie stoornis, bijwerkingen van medicijnen, enz..

Arbeidspsychologisch onderzoek: Dit wordt onder meer bepaald door een set van schriftelijke psychologische vragenformulieren en tests. De tests zijn gericht op onder meer de persoonlijkheid, beroepsmatige interesses en affiniteiten, drijfveren in de loopbaan, aanleg en talenten. Analyse en rapportage hiervan worden uitgevoerd door arbeidspsychologen.
In overleg kunnen de testuitkomsten worden afgezet tegen een zgn. psychologisch geschiktheidsprofiel voor een bepaalde functie, doorgaans de huidige.
Indien deze samenhangt met de aard en inhoud van de functie, de functie-eisen en functiezwaarte, worden reeds vanuit deze tests veelal de contouren van de problematiek zichtbaar.

Behandelplan: op basis van de verschillende startonderzoeken en hun diagnosen, wordt een individueel plan opgesteld voor de medische en psychologische behandeling. Naast eventueel in de kliniek voor te schrijven of toe te dienen medicatie, zal de behandeling uiteraard in de meeste gevallen ook (therapeutische) gesprekken omvatten. In overleg met de cliënt/patiënt vind dit individueel of (deels) in groepsverband plaats.

Multidisciplinair: Per cliënt/patiënt vinden uiteraard teambesprekingen plaats van betrokken artsen, psychologen en therapeuten.

Zelfinzicht: Een belangrijk aspect binnen Medi Reset is dat medische consulten en psychologische hulp er ook op gericht zijn om cliënten/patiënten zelf de oorzaken van hun problemen inzichtelijk te laten krijgen.

Doel van de behandeling is dat mensen weer zichzelf in hun kracht terugvinden, weer plezier in het leven krijgen waar ook werk immers een wezenlijk deel van uitmaakt.
Daarbij hoort ook een goed gerichte en verantwoorde hervatting van het functioneren in huidige functie dan wel een gemotiveerde opstart en voorbereiding tot het zoeken van een nieuwe functie of beroepsrichting.

Waar mogelijk vindt overleg plaats met de werkgever over de hervatting en de verbetering van het professionele functioneren, ook op termijn. Van werkgeverszijde is daarbij evaluatie van belang naar mogelijkheden voor facilitering.
Duidelijk is dat niet alleen snelle hervatting van het werk, maar ook een passende inhoud en zwaarte ervan, alsmede de verdere interne begeleiding en facilitering, mede in het belang zijn van de werkgever.

Burn-out: een omvangrijk maatschappelijk probleem

Liefst 1 op de 7 (14,6%) werknemers op de Nederlandse arbeidsmarkt heeft burn-out klachten. Dat betekent dat meer dan een miljoen mensen in onze samenleving lijden aan geestelijke en/of lichamelijke uitputting direct of indirect als gevolg van langdurige stress. Voor werkgevers leidt dit inmiddels tot gemiddeld 8700 euro schade per (uit werkstress verzuimende) medewerker en voor ons land als geheel tot 7 miljoen verzuimdagen en 2 miljard euro verzuimschade.

Arbeid gerelateerde stress kan tal van oorzaken hebben, zowel vanuit werk als privé, en leiden tot een verscheidenheid aan klachten van psychische, psychosociale en/of lichamelijke aard. Burn-out is daarmee een container-begrip.

De oorzaken van burn-out kunnen ook sterk verschillen.
Voor zover werk-gerelateerd, ligt een relatie voor de hand met veelal langdurig aanwezige werkdruk. Zo vindt 92% van de werknemers dat zij ‘snel’ moeten werken, en 87% zelfs ‘extra hard’. Nederlandse werknemers zitten nu gemiddeld 4 uur per dag achter een beeldscherm.
Output-meting neemt steeds toe, al dan niet via elektronische controle. Bovendien moeten werkenden voldoen aan steeds veranderende opleidings- en beroepseisen.

Per saldo voelt inmiddels 55% van de werkenden zich regelmatig of onregelmatig uitgeput.

Het vinden van de individueel juiste behandeling van burn-out is voor zowel patiënt als verwijzende artsen in de praktijk vaak een puzzel. Er bestaan weinig algemene richtlijnen hoe in verschillende typen van burn-out situaties te handelen of naar wie te verwijzen. Patiënten worden vaak opgevangen door coaches, psychologen en sociale hulpverleners.

Kenmerkend binnen Medi Reset is dat onze kliniek, tot waar dat zinvol van toepassing is, juist meerdere elementen samenvoegt tot een medisch verantwoord protocol. Dit wordt primair afgestemd op de (sub)doelgroep en vervolgens wordt toegesneden op de individuele situatie.